၁၃ခ်ပ္ – အခမဲ့ဂိမ္းအသစ္ for windows pc

၁၃ခ်ပ္ – အခမဲ့ဂိမ္းအသစ္ Apk – com.shanplusgame.capsa13

၁၃ခ်ပ္ - အခမဲ့ဂိမ္းအသစ္ 1.0.0.6